വി. ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദാ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു | ഡോ : ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ്