വാങ്ങിപ്പോയവരും ജീവനോടിരിക്കുന്നവരും / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

കെ. സി. ഏബ്രഹാം മണ്ണൂമ്മൂടിന്‍റെ ശവസംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷാവേളയില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം